Przejdź do treści

Certyfikacja urządzeń pracujących w atmosferach wybuchowych

Niektóre urządzenia muszą być stosowane w trudnych warunkach środowiskowych co jest wymuszone ich docelowym przeznaczeniem. Przykładem mogą być wszelkie zakłady, gdzie występują atmosfery potencjalnie wybuchowe. Mogą one występować między innymi w kopalniach, gdzie dochodzi do nagromadzenia pyłów oraz gazów czy w pobliżu przepompowni niebezpiecznych substancji.

Certyfikowane urządzenia Ex

Certyfikat atexWłaśnie dlatego każde zainstalowane urządzenie w tych miejscach powinno posiadać odpowiednie dopuszczenie. Certyfikat atex jest wydawany urządzeniom, które przejdą stosowne testy w jednostce notyfikowanej. Warto dodać, że w przypadku atmosfer wybuchowych istnieje kilka ich typów, które definiują skład mieszanki potencjalnie niebezpiecznej. Głównymi substancjami, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób pracujących w miejscach przytoczonych na początku są pył oraz gaz. W zależności od substancji oraz jej możliwego stężenia dana strefa przypisywana jest do kategorii zagrożenia wybuchem: M1, M2, 1, 2, 3. Proces certyfikowania urządzenia musi przebiegać zgodnie z procedurą zawartą w odpowiednich aktach prawnych. Cała procedura obejmuje między innymi: badanie typu, zapewnienie jakości produktu, weryfikację wyrobu, zapewnienie jakości wyrobu, zgodność z typem, wewnętrzną kontrolę produkcji oraz przygotowanie i przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej.

Na tej podstawie następuje weryfikacja oraz badania wyrobu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Certyfikat jest wynikiem spełnienia przez producenta wszystkich wymogów co potwierdza, że wyrób jest rekomendowany w strefach zagrożenia wybuchem odpowiedniej klasy. Każdy z wyrobów bowiem zostaje zaprojektowany z myślą o pracy w danej strefie co jest uwarunkowane koniecznością zachowania odpowiednich zabezpieczeń.